Ordin nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile

Art. 1.
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, continutul minimal obligatoriu pentru formularul de factura este cel prevazut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
(2) Formularele de factura, factura fiscala si aviz de insotire a marfii, pretiparite, inseriate si numerotate sub supravegherea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. sau editate cu ajutorul tehnicii de calcul, in baza art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea fi utilizate si dupa data de 1 ianuarie 2007, pana la epuizarea stocului existent. Utilizarea formularelor cu seriile si plajele de numere alocate in cursul anului 2006 se va efectua in conditiile respectarii prevederilor Codului fiscal.
(3) Prefixul R din codul de inregistrare in scopuri de TVA, pretiparit pe facturile fiscale din stoc, va fi inlocuit cu prefixul RO, modificare ce poate fi efectuata fie manual, fie prin aplicarea unei stampile.

Art. 2.
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, formularele cu regim special prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin nu se vor mai tipari, inseria si numerota in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare.
(2) Formularele prevazute la alin. (1), existente in stoc, pot fi utilizate pana la epuizare si dupa data de 1 ianuarie 2007, dar cele referitoare la livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata nu mai dau dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata la cumparator, daca nu sunt insotite de factura care contine informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Art. 3.
(1) In situatiile in care bunurile circula fara sa fie insotite de factura, documentul utilizat pe perioada transportului este avizul de insotire a marfii, cu exceptiile prevazute expres de reglementarile legale in vigoare.
(2) Continutul minim de informatii, precum si normele de intocmire si utilizare a avizului de insotire a marfii sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4.
(1) Normele de intocmire si utilizare a facturii sunt cele prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin si se aplica numai de catre persoanele stabilite in Romania, in conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) Persoanele impozabile nestabilite in Romania, inregistrate in Romania potrivit art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, vor intocmi facturile in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal.

Art. 5.
(1) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor asigura un regim intern de numerotare a facturii in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si altor formulare financiar-contabile care stau la baza inregistrarii de venituri, cum ar fi: monetar, chitanta si altele, dupa caz, precum si avizului de insotire a marfii.

Art. 6.
(1) Persoanele care nu au obligatia, in conformitate cu prevederile legale, de a emite factura vor inregistra veniturile realizate zilnic utilizand monetarul, chitanta sau alte documente specifice, dupa caz.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica operatorilor economici care au obligatia sa utilizeze aparatele electronice de marcat fiscale.

Art. 7.
Operatorii economici care doresc sa utilizeze factura simplificata, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (9) din Codul fiscal, vor depune o solicitare la Directia de reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice, care trebuie sa contina urmatoarele:
- nota justificativa, din care sa reiasa motivele solicitarii;
- modelul solicitat de factura simplificata si normele de utilizare a formularului respectiv.

Art. 8.
Prevederile referitoare la reconstituirea documentelor financiar-contabile, cuprinse in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, nu sunt obligatorii si in cazul facturii. Reconstituirea facturii se efectueaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Art. 9.
Persoanele impozabile care aplica regimul special de scutire de taxa pe valoarea adaugata conform art. 152 din Codul fiscal vor intocmi factura respectand acelasi continut de informatii prevazut de Codul fiscal, mai putin elementele inscrise in scopuri de TVA.

Art. 10.
Prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2007.


Tipografix